Dossier 2006-'08: Het debat
over Israël en de Palestijnen

Startdag Sabeel NL:
Foto's en lezing

 

Sabeel Jeruzalem
Conf. Nov. 2008

Juist in de dagen dat de oorlog in Gaza ontbrandde verscheen van IKV Pax Christi een belangrijke rapport over In gesprek met Hamas, over het falen van de isolatiepolitiek

Lees meer: Toelichting en Rapport

Isolatiepolitiek

Jan Gruiters, Doekle Terpstra, Henri Veldhuis en anderen waren sprekers tijdens een 'Wake voor Gaza'. Deze wake werd georganiseerd door United Civilians for Peace op zaterdag 10 januari in de Utrechtse Domkerk.

Mijn toespraak: De boom van Jona en de stem van de kerken en Verslag en andere toespraken en Hier foto's (weblog Anja Meulenbelt)

De boom van Jona

Het moderamen van de Protestanse Kerk in Nederland heeft een brief gestuurd aan de leiders van de Palestijnse christenen als teken van verbondenheid en meeleven. "Wij betreuren het dat u en uw volk opnieuw moeten lijden. Wij betreuren het evenzo dat Joodse mensen lijden. Daarom - en vooral in tijden van een crisis zoals nu - voelen wij ons verscheurd", aldus het moderamen.

Het is diezelfde verscheurdheid waardoor het moderamen het niet aandurft concreter te worden, zo concreet bijv. als de hieronder gestelde vragen bij de ongelijke machtsverhouding van Israël en de Palestijnen. Als je bij zulke machtsongelijkheid niet méér weet te zeggen dan dat aan beide kanten geleden wordt, meet je eigenlijk met twee maten.
Wat betreft onze eigen verantwoordelijkheid komt de brief tot deze conclusie: "Allen [politieke leiders wereldwijd] faalden en de meerderheid van de bevolking in onze landen liet dat gebeuren."

Minder vrijblijvend maar tegelijk heel gebalanceerd is de verklaring van Sabeel Jeruzalem, een organisatie die actief gesteund wordt door de PKN, - maar die verklaring komt in de brief van het moderamen niet voor (Sabeel zelf ook niet). Wat zou het een sprekend teken van verbondenheid geweest zijn, als het moderamen die verklaring openlijk onderschreven zou hebben. Misschien komt er nog een aparte brief voor Sabeel?

Lees meer: Brief aan leiders Palestijnse christenen en Sabeel on Gaza

'Allen faalden'

Terroristische aanslagen op burgerdoelen door Hamas en andere Palestijnse groepen zijn afschuwelijk en volstrekt ontoelaatbaar.
De onderlinge strijd tussen Fatah en Hamas is een schande en catastrofe voor de Palestijnen.
Het islamitisch extremisme van Hamas is een gevaar voor het Palestijnse volk.
Het bestaansrecht van de staat Israël binnen de grenzen van 1967 mag niet ter discussie staan.

Maar . . .

. . . hoelang zouden anderhalf miljoen Nederlanders onderling en naar buiten toe geweldloos blijven, als ze zonder middelen van bestaan door een buurland zouden worden gevangen gezet op het eiland Texel (vgl. Gaza)? Hoelang zou het duren voordat onder deze Nederlanders vormen van extremisme de kop op zouden steken?

Waarom wordt de meedogenloze Israëlische onderdrukking van de Palestijnse bevolking in Gaza door het langdurig hermetisch afsluiten van de grenzen (ook voor eerste levensbehoeften en medische goederen) niet gezien als geweld tegen burgerdoelen?

Waarom steunen wij militair ingrijpen in Irak en Afghanistan om de naleving van VN-resoluties te ondersteunen of af te dwingen, terwijl we tegen Israël geen soldaat willen inzetten of zelfs geen economische druk uit willen oefenen terwille van een lange rij VN-resoluties?

Waarom wordt beweerd dat Hamas de staat Israël (welke grenzen, welke grondwet?) niet erkent, als Hamas wel bereid is de wapens neer te leggen wanneer Israël zich terugtrekt binnen de grenzen van 1967 (volgens internationaal recht en VN-resoluties nog steeds de enige legitieme grenzen van Israël)?

Waarom dringen we eerst aan op democratische verkiezingen onder de Palestijnse bevolking, en boycotten we vervolgens de partij die gewonnen heeft?

Waarom worden de Palestijnse doden die wekelijks vallen in de bezette Palestijnse gebieden niet geteld en wel de doden van het Israëlische Sderot?

Waarom mag Israël de Palestijnse bevolking van de West Bank al 40 jaar tot wanhoop drijven door annexatie van land, illegale nederzettingen, doodschieten van stenengooiende jongeren, vernietiging van duizenden olijfbomen, vernietiging van de hele economie en infrastructuur en door een grotendeels illegale muur die niet alleen beschermt tegen terrorisme maar bovenal bedoeld is voor de annexatie van land?

Waarom wordt de stelselmatige verwoesting van Palestijnse huizen in de bezette gebieden, ook van vreedzame burgers, niet aan de kaak gesteld als Israëlisch terrorisme en geweld tegen burgerdoelen?

Waarom wordt het extremisme van Hamas terecht wel aan de kaak gesteld, maar niet de stelselmatige discriminatie van de eigen Arabische staatsburgers door Israël en de extremistische religieuze opvattingen van Joodse partijen en groepen die daarachter schuilen?

Waarom wordt aan Palestijnen niet éénderde van hun vroegere land overgelaten, en moet hen alles ontnomen worden?

Waarom verzetten we ons terecht tegen Palestijns terrorisme maar niet tegen Israëlisch staatsterrorisme dat ook zelf de vicieuze cirkel van geweld in stand houdt?

Waarom durft de kerkleiding van de Nederlandse kerken zulke vragen niet openlijk te stellen en te beantwoorden om zo onszelf en de Nederlandse politiek wakker te schudden?

In de IP-nota van de PKN staat (p. 45 slot):

"De verbondenheid [met Israël] zoals in deze paragraaf verwoord bindt op geen enkele manier onze handen om gerechtigheid te doen zonder aanzien des persoons. Zij zoekt in die verbondenheid het gesprek met Israël, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God (vgl. art. I lid 7 van de kerkorde). De kerk roept alle staten op tot het doen van bijbelse gerechtigheid, en weet zich daarbij evenzeer geïnspireerd door het getuigenis van de oud-testamentische profeten als door het spreken van Jezus Christus over de gerechtigheid in het perspectief van de komst van het koninkrijk van God. Zij hoeft zich ook niet geremd te voelen om dat geluid te laten horen aan de Israëlische regering; als zij in het laatste geval maar zeker weet dat zij niet meet met twee maten."

Waarom?


Onlangs schreef ik een gastcolumn voor de website van Dries van Agt.

Lees meer: Op de Palestijnse Mount Everest (bij Bethlehem)

Gastcolumn

Eerder heb ik geschreven over mijn deelname aan de zgn. PIEF-conferentie van de Wereldraad van Kerken over het Israëlisch-Palestijns conflict. Inmiddels is de rapportage van Henk Vreekamp en mij over die conferentie (incl. een kleine dialoog tussen ons beiden) besproken op het PKN-dienstencentrum en vrijgegeven voor publicatie.

Voor geïnteresseerden is die hier te vinden.

PIEF verslagen

De kerk moet minder verklaringen uitgeven rond het Palestijns-Israëlisch conflict en meer bruggen bouwen en vredesgroepen steunen. Dat stelde prof. dr. Simon Schoon op de najaarsconferentie van Het Overleg Orgaan voor Joden en Christenen (OJEC).
'Bevorder het gesprek van betrokkenen, zonder er doorlopend en betweterig doorheen te kakelen.' 'Natúúrlijk wedijveren zowel Israëli’s als Palestijnen om de sympathie van kerken en christenen; het is een onderdeel van hun voortgaande pr-oorlog', aldus Schoon. Maar volgens hem heeft de kerk deze taak: luisteren. 'Verhalen aanhoren, zowel van Joden als Palestijnen.'

Natuurlijk heeft Schoon gelijk dat elke goede betrokkenheid begint met luisteren, zonder erdoor heen te kakelen. Maar dat is in dit geval niet genoeg. Uiteindelijk gaat het om recht en gerechtigheid, om te zien hoe ongelijk de machtsverhoudingen zijn en ten slotte ook om stelling durven nemen. We kunnen niet altijd 'en - en' blijven zeggen (het motto van Schoon); anders zal het Palestijnse volk geheel ten onder gaan, terwijl wij niet meer doen dan zgn. bescheiden luisteren en zwijgen.

Lees meer: Simon Schoon spreekt op najaarsconferentie OJEC
en ook: Partij kiezen doet Nes Ammim niet

Niet genoeg

Mitri RahebEen delegatie van de Nederlandse Protestantse Raad voor Kerk en Israël was op bezoek in Israël en Palestina. Meta Floor bracht ze in contact met Palestijnse christenen, onder wie de bekende Palestijnse theoloog en predikant Mitri Raheb (Bethlehem).

Meta Floor schrijft over die ontmoeting: "In zijn kantoor voeren we een boeiend gesprek. Hij roept de Nederlandse kerken op om niet te blijven steken in vragen die al lang een gepasseerd station zijn. Zelf concentreert hij zich op vragen die de Palestijnse christenen bezighouden. "Waar is God temidden van onze omstandigheden?" enHoe kunnen mensen met verschillende identiteiten in dit land samenleven?"Dat is volgens hem de kern van de zaak. We moeten ons niet concentreren op de exclusiviteit van het Joodse volk, maar inclusief denken. Het Evangelie is bedoeld voor álle mensen."

Ben wel benieuwd hoe de Raad voor Kerk en Israël hierop in zijn rapportage zal reageren. Kerkinactie, voor wie Meta Floor werkt bij Sabeel in Jeruzalem, is niet blijven hangen op het door Raheb bedoelde 'station'. Maar de IP-nota, zoals die in april 2008 door de PKN-synode werd aangenomen, is in velerlei opzicht nog niet verder gekomen. Lees: Hoe nu verder?.

Gepasseerd station

"Willen ze zo graag verbonden zijn met de staat Israël? Prima. Maar dan moeten ze wel gaan doen wat in het beste belang van Israël is: vrede proberen te brengen. Tot nu toe heb ik daar weinig van gezien.''

Aldus de Palestijnse priester Abouna Emile Shoufani, in 2003 winnaar van de UNESCO-prijs voor vredeseducatie en leider van de Grieks-Orthodoxe gemeenschap in Nazareth. Shoufani maakt deel uit van een delegatie Palestijnse kerkleiders, die op initiatief van IKV Pax Christi, ICCO en Cordaid een bezoek brengt aan Nederland.

Bij de uitspraak van Shoufani moest ik denken aan een opgewonden artikel in Israël Aktueel, het blad van Christenen voor Israël. Daarin worden Sabeel, oprichter Naïm Ateek en vele anderen uitgemaakt voor anti-semitisch en wat al niet meer. Het artikel staat zo vol van laster dat weerlegging onbegonnen werk is. Wel laat dit artikel zien dat, zoals Shoufani bedoelt te zeggen, 'Christenen voor Israël' gemakkelijk de rol aannemen van 'Christenen tegen Israël', omdat ze door lastercampagnes het conflict alleen maar verergeren.

Lees meer: 'Band met Israël vraagt actie' (ND) en Christenen tegen Israël

Christenen tegen Israël

Op verzoek van Kerkinactie nam ik van 10 tm 13 september deel aan een conferentie van het Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF) van de Wereldraad van Kerken. Vanuit de PKN waren ook prof. Leo Koffeman en ds. Henk Vreekamp aanwezig.

Het was een conferentie over theologische kwesties die een belangrijke rol spelen in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Op basis van deze conferentie wil de Wereldraad een boek publiceren dat locale gemeenten kan helpen bij het gesprek over deze gevoelige tViola Rahebhematiek.

Diab_Fadi Voor de drie conferentiegangers van de PKN werd het spannend na een inleiding van prof. Koffeman over 'Kerk in Israël' in de IP-nota (eerder dit jaar aangenomen door de PKN-synode). Deze inleiding leidde nl. tot heftige reacties, met name vanuit Palestijnse kring. Prof. Nancy Cardoso Pereira uit Brazilë typeerde de Israël-theologie van PKN als 'lazy theology' ('luie theologie'). Deze uitdrukking werd aan Palestijnse kant overgenomen, omdat men daar het gevoel heeft dat de PKN-nota getuigt van weinig echte betrokkenheid bij de situatie van de Palestijnen onder de bezetting van Israël. Of zoals één van hen na afloop zei: "hoe kun je zó theologiseren over 'Kerk en Israël' terwijl ons huis in brand staat?"

Ik herken deze pijnlijke kritiek op de IP-nota (zie: Zo kan het niet) en als PKN-synode zullen we ons die sterk moeten aantrekken. In de wandelgangen heb ik ook kunnen vertellen over een andere kant van de PKN, met name de goede initiatieven van Kerkinactie, waaronder het werk van Meta Floor (daar zijn ze blij mee). Kerkinactie gaat zelfs het EAPPI-programma ondersteunen.

Hier: foto's uit Bern
Lees meer: Slotverklaring en Persbericht
En ook: Forse kritiek Palestijnen op PKN-nota (ND)

'Lazy theology'

Nell WesterlakenTijdens mijn vakantie las ik een mooi boek over een niet zo mooi onderwerp, geschreven door Nell Westerlaken, redacteur van de Volkskrant. Zij maakte vanaf 2002 een tiental reizen naar de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en de Palestijnse vluchtelingenkampen. Betrokken maar ook met de nodige journalistieke afstand schrijft ze over het dagelijks leven van de Palestijnen onder Israëlische bezetting. Ook al ken je de belangrijkste feiten, de reportages van Nell Westerlaken stemmen je treurig en moedeloos.

Er is veel bekend over de Israëlische discriminatie en onderdrukking van de Palestijnen. Je zou graag zien dat je eigen regering en kerkleiding daar adequaat op reageren. Maar minister Verhagen durft geen ruzie te maken met Israël. In mijn eigen kerk, de PKN, doet Kerk in Actie gelukkig veel, o.a. door uitzending van Meta Floor; maar moderamen en synode blijven angstig wegduiken.
Zo werd het veertigjarig bestaan van de staat Israël door het moderamen officieel herdacht, maar de Naqba (de catastrofe) en de blijvende gevolgen daarvan voor de Palestijnen worden nog steeds genegeerd. Pijnlijk om lid te zijn van zo’n kerk, want het gaat om stelselmatige en ernstige schending van mensenrechten door een staat waarmee de PKN zich op bijzondere wijze verbonden weet, waardoor we dus ook medeverantwoordelijk voor zijn.

Lees het boek van Nell Westerlaken: Het paviljoen van mijnheer Mofid. Reportages uit de Palestijnse gebieden (2007) en beluister: Nell Westerlaken in De Avonden (VPRO)

Pijnlijk
  

Oud-ministers Dries van Agt, Frans Andriessen en Hans van den Broek doen in de Volkskrant een oproep aan Maxime Verhagen, minister van buitenlandse zaken, om Israël niet te belonen voor onrechtmatig gedrag.

Lees meer: Honoreer onrechtmatig gedrag Israël niet

Niet doen

Jan van Doggenaar (ICCO en Kerkinactie)Vrijdag 6 juni vond in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN een studiedag plaats van Werkgroep Keerpunt in samenwerking met Sabeel NL met als titel Het is tijd voor Palestina.
Ik was één van de sprekers en mij was gevraagd in te gaan op de vraag: 'Hoe nu verder met de discussie in de Protestantse Kerk in Nederland?' Hier de tekst van mijn referaat.

Hier enkele foto's

Hoe nu verder?

Israël viert op en rond 14 mei het 60 jarig bestaan van de nieuwe staat Israël. De Palestijnen gedenken de keerzijde daarvan: de ramp (de Nakba) die de nieuwe staat voor hen betekende, een ramp die voortduurt.

Henri Veldhuis en Dries van AgtOp 18 mei werd in de Amsterdamse Singelkerk de Nakba herdacht. In die bijeenkomst presenteerde midden-oosten deskundige Robert Soeterik een nieuw boek over 'De verwoesting van Palestina'. Het eerste exemplaar overhandigde hij aan oud-premier mr. Dries van Agt.

Het was een goede en waardige bijeenkomst, waarin de lezingen en discussie gebaseerd waren op het internationale recht en de handhaving daarvan. Hier: de foto's

60 jaar Nakba

Rabbijn Lody van de KampIn haar visie op de staat Israël moet de PKN zich niet in allerlei bochten wringen om een dubbele solidariteit te tonen naar het Jodendom van de Thora en de belangen van de Palestijnen. Aldus rabbijn Lody van der Kamp, die reageert op de nieuwe IP-nota van de PKN. Van de Kamp vindt dat de PKN niet moet vergeten dat Israël een seculiere staat is.

Deze visie van de rabbijn en de opmerkelijke belangstelling voor het lot van de Palestijnen in de media rond de viering van 60 jaar Israël geeft mij steeds meer het gevoel dat de nieuwe IP-nota al verouderd is voordat die binnenkort verschijnt.

Lees meer: PKN moet Israël als seculiere staat bezien

Seculiere staat

Gebed en bescheidenheid horen bij het christelijke leven, maar niet als bijbelse gerechtigheid en internationaal recht daarbij tekort komen. Bas Plaisier, scheidend scriba van de PKN, hield een lezing op het 'Symposium bij gelegenheid van 60 jaar Staat Israël', gehouden op 24 april. Hij zei daar ondermeer het volgende:

"Vooral na het bouwen van de afscheidingsbarrière is duidelijk dat wie de luxe heeft zich aan beide kanten ervan vrij te kunnen bewegen, [. . .] de sympathie vrijwel automatisch uitgaat naar de Palestijnse bevolking, die lijdt onder de collectieve straf van de inperking van mobiliteit. De Palestijnse samenleving is duurzaam ontwricht door deze situatie. Dat de Israëlische samenleving dat op een geheel andere manier óók is, wordt de bezoeker pas in een veel later stadium duidelijk (als dat al gebeurt). Daarom voelt onze kerk, die in de praktijk van het kerkelijk handelen de facto verbonden is met zowel Israëlische als Palestijnse partners, zich verscheurd tussen het relaas van die beiden, die niet met elkaar in overeenstemming te brengen zijn."

(HV: Het is waar, door de apartheid was niet alleen de zwarte gemeenschap in het toenmalige Zuid Afrika ontwricht maar ook de blanke.)

Kleinschalige initiatieven tot vreedzaam samenleven in Israël vindt Plaisier zeker belangrijk, echter "niet het activisme, of het meerennen met allerlei politieke initiatieven zal de specifieke kerkelijk bijdrage kunnen zijn, maar het voortdurend gebed om vrede rond Jeruzalem. Juist dit gebed zal op den duur de omkeer brengen."

Verscheurd bidden

ds. Henri VeldhuisOp 10 en 11 april sprak de synode over de tweede versie van de IPA-nota. De meeste synodeleden waren er tevreden mee. Ik kon daar helaas niet in meegaan.

Meer: Veldhuis: Zo kunnen we de Israël-nota nooit aanvaarden en: Schade aan Israëlnota blijft beperkt

Een bijzonder moment bij de bespreking van de IPA-nota was de indrukwekkende powerpoint-presentatie van Meta Floor over de bezetting van de Westbank. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de synode dat de werkelijkheid van dáár zo dichtbij kwam.

Hier mijn commentaar bij de IPA-nota, die nu IP-nota heet.

Zo kan het niet

Meta FloorRhadia QubtiMeta Floor, medewerker namens Kerkinactie van Sabeel Jeruzalem en Rhadia Qubti, bestuurslid van Sabeel Nazareth, spraken op zondagavond 30 maart 2008 in de Grote of Barbarakerk in Culemborg. De avond was georganiseerd door de Culemborgse Olijfboomgroep.

Hier de foto's

Jeruzalem, Nazareth en Culemborg

ds. Hette AbmaIn de weken tot aan de april-synode voer ik in het Reformatorisch Dagblad een briefwisseling met collega Hette Abma (Gouda) over het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk.

Afl. 1 (HV): Beste collega Abma  Afl. 2 (GHA): Beste collega Veldhuis
Afl. 3 (HV): Beste collega Abma  Afl. 4 (GHA): Beste collega Veldhuis
Afl. 5 (HV): Beste collega Abma  Afl. 6 (GHA): Beste collega Veldhuis

Antwoord aan ds. Abma op zijn vraag over Naïm Ateek, de oprichter en directeur van Sabeel

Briefwisseling RD

Hebe KohlbruggeMevr. Hebe Kohlbrugge, bekend vanwege haar verzet in de Tweede Wereldoorlog en haar vele Oost-Europa werk, heeft een open brief gestuurd aan het PKN-synodebestuur. Daarin stelt zij dat de Protestantse Kerk door haar onopgeefbare verbondenheid met Israël 'medeverantwoordelijk en medeplichtig' is aan Israëls daden. Ze doelt dan op 'de mensenrechtenschendingen, het niet-loyaal uitvoeren van VN-resoluties en de uitvoering van de bezetting.'

Lees meer: Open brief Hebe Kohlbrugge  Hier: volledige brief

Hebe Kohlbrugge

De nieuwe versie van de IPA-notie is uitgekomen en staat nu ook op het internet: Het Israëlisch-Palestijns-Arabisch conflict. De eerste versie van deze nota werd uitgebreid besproken op de laatste november-synode. Het is de bedoeling dat de weerslag van die bespreking terug is te vinden in de bijgestelde versie, die op de komende synode van 10/11 april besproken en na eventuele wijzigingen vastgesteld zal worden.
Deze versie is ook tot stand gekomen na hoorzittingen, waarop diverse organsaties die betrokken zijn bij Israël en de Palestijnen zich konden uitspreken. Lees bijvoorbeeld de reactie van Een Ander Joods Geluid.

Hier: enkele kanttekeningen bij de nota 

Meta FloorMinstens zo belangrijk als de IPA-nota is Meta Floor (zie Interview Woord & Dienst), die namens Kerkinactie werkt voor Sabeel in Jeruzalem. Haar weblog is een belangrijke hulp om bij al onze discussies over de nota de werkelijkheid van Joden en Palestijnen niet uit het oog te verliezen.

 

De nieuwe IPA-nota

Kanttekeningen 

Op de komende PKN-synode van 10-11 april zal de nieuwe nota over 'Het Israëlisch-Palestijnse' conflict opnieuw worden besproken en na eventuele wijzigingen vastgesteld. Vooruitlopend daarop was er op 7 maart in Seminarie Hydepark een studiedag over Vervangingstheologie en Onopgeefbare verbondenheid.

Hier de tekst van de lezing die ik daar gehouden heb: Open huis.
Zie ook: alle Lezingen en Verslag RD en verslag FD

Vervangingstheologie

Cedar DuaybisIn het weekend van 24 februari was Cedar Duaybis bij ons te gast. Zij is bestuurslid van Sabeel Jeruzalem en samen met voorzitter Naïm Ateek was ze korte tijd in Nederland om te spreken met een PKN-commissie en het moderamen over het PKN-beleid t.a.v. het Israëlisch-Palestijnse conflict. Cedar sprak zondagmorgen ook in onze kerkdienst en vertelde uit haar veelbewogen leven; dat maakte veel indruk.

Hier meer foto's van het bezoek van Cedar Duaybis en Naïm Ateek

 

Volgend op de synode-bespreking in november jl. van de nieuwe nota over 'Het Israëlisch-Palestijns-Arabisch conflict' heeft het moderamen van de synode een aantal organisaties uitgenodigd hun commentaar te geven op die nota.

Een belangrijke stem uit joodse hoek is die van Een Ander Joods Geluid. In hun commentaar lezen we ondermeer het volgende:

"Op pg. 32 [van de nota] wordt de PKN-positie ten opzichte van de rol van het internationaal recht geformuleerd. Die komt er op neer dat staten daaraan gebonden zijn en zich dienovereenkomstig hebben te gedragen. We houden de adem in: welke conclusies zal de nota nu verbinden aan de talloze onafhankelijke rapporten, van het Internationaal Comité van het Rode Kruis tot Speciale VN rapporteur en Human Rights Watch, die documenteren dat Israël het internationaal recht langdurig, grootschalig en straffeloos schendt? Daarover zwijgt de nota echter. Op dezelfde pg. 32 staat dat de Palestijnen recht hebben op zelfbeschikking, veiligheid, een eigen economie. We weten dat Israël dit alles naar vermogen en met succes tegenwerkt. Opnieuw deinst de nota terug voor het trekken van consequenties. Er kan zelfs geen verbale veroordeling van Israël vanaf. - Hoe komt dit?"

Lees meer: Nota PKN Israëlisch Palestijns conflict (EAJG)

Met ingehouden adem

Het PKN-synodebestuur belegt elf hoorzittingen met organisaties die zich betrokken weten bij Israël en de Palestijnen. Een belangrijk punt in deze gesprekken is de verhouding van internationaal volkenrecht en de bijbel. Zowel Christenen voor Israël (CvI) als een Joodse delegatie vinden dat de PKN zich teveel op het internationale volkenrecht baseert en te weinig op de bijbel.

Rabijn Evers: "De grenzen [van Israël] liggen vast in de Bijbel. [. . .] Zeven keer worden ze genoemd in de boeken van Mozes, en zeven keer elders in de Tenach. En als het dan gaat om de onopgeefbare verbondenheid waarover de Protestantse Kerk spreekt: dit document, de Bijbel, hebben we toch gemeenschappelijk."

Ik deel niet rabbijn Evers bijbelopvatting, maar wel zijn laatste punt: onze onopgeefbare verbondenheid is gebaseerd op de gemeenschappelijke bijbel (Tenach, OT). Dat betekent ook dat deze bijzondere verbondenheid alleen werkzaam is als beide kanten op die bijbel aanspreekbaar zijn, hetgeen bij veel seculiere Joden niet het geval is, en evenmin bij een seculiere staat als Israël. Daarom blijft het kader van het internationale volkenrecht, waarop elke burger en regering aanspreekbaar moet zijn, van zo fundamenteel belang.

Lees meer: Christenen voor Israël voert gesprek met moderamen PKN en Rabijn Evers: Israëlnota PKN mist evenwicht

Bijbel en volkenrecht

Dries van Agt voor de muurOp 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, lanceerde Dries van Agt zijn persoonlijke website over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Op deze website geeft de oud-premier informatie over de rechteloosheid die dit conflict beheerst. De uitgebreide site bevat o.a. pagina's met Van Agt's opinieartikelen, zijn maandelijkse column, kaarten, foto's en leestips.


Van Agt begeleidt de start van zijn website met een opinie-artikel in de Volkskrant. Daarin verwijt hij Maxime Verhagen, minister van buitenlandse zaken, zich niet te bekommeren om de mensenrechten van de Palestijnen.

Lees meer: www.driesvanagt.nl
en: Benoem Israels wandaden

Website
Van Agt

Ook in andere kerken dan de PKN is de visie op de verbondenheid met Israël in beweging. Zo bleek op een debatavond georganiseerd door het Nederlands Dagblad in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede.
Het debat trok heel wat belangstellenden - maar vooral ouderen. Het deed forumdeelnemer drs. M.C. Mulder van het Centrum voor Israël Studies opmerken dat Ąde verbondenheid met Israël toch iets blijkt van zestig jaar geleden. Voor veel jongeren liggen de dingen heel anders.Ē

Lees meer: Nuchterheid rond Israël

Nuchter

In Visie, het RTV Magazine van de EO, verscheen een gesprek tussen mij en ds. Henk Poot, vertegenwoordiger van Christenen voor Israël en het Evangelisch Werkverband, over de toekomst van de stad Jeruzalem. Collega Poot en ik verschillen sterk van mening, maar een goed gesprek is op zich al veel waard, zeker over dit onderwerp.

Lees meer: Voors en tegens van een verdeeld Jeruzalem

Jeruzalem

Ir. J. van der GraafIr. J. van der Graaf, oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, reageert in het RD op de Israël-bespreking in de synode, en plaatst enkele kritische kanttekeningen bij mijn inbreng.

Lees meer: Kerk moet solidair zijn met Joodse staat
Ik moet er wel bij vermelden, dat de weergave door Van der Graaf van mijn inbreng en de reacties daarop op veel punten feitelijk onjuist of onvolledig is.

Hier mijn eigen terugblik op de synode-vergadering in een interview voor IKON-radio (DAW).

Het debat
gaat door

Jack van Ham''Bezwerende formules over de band met Israël helpen niet meer'', stelt Jack van Ham, UCP-voorzitter en directeur van hulporganisatie ICCO, die in de TNS NIPO enquête een goede aanleiding ziet om het Israël-debat in de volle breedte te voeren. ''De kerkelijke achterban denkt veel genuanceerder dan de top. De synode zou daar wat mee moeten doen.''

''In mijn visie verbindt de kerk zich met alle mensen die lijden onder omstandigheden die ze door anderen aangedaan worden'', stelt Van Ham. ''Er hoort geen onderscheid te zijn tussen verbondenheid met Palestijnse christenen en die met Israël. Als dat wel het geval is, heeft de kerk een zwaar probleem.''

Lees meer: PKN-debat Israël 'bekneld door zelfgekozen belemmering'

Genuanceerder

Nora Carmi en Henri VeldhuisIn Woord & Dienst (9-11-07) worden volgelingen (onder wie HV) van Naïm Ateek, oprichter van Sabeel, er door Geert Cohen Stuart van beschuldigd meelopers te zijn van o.a. Adolf Hitler en de Iraanse president Achmedinejad.

Een heel andere geest ademt een interview met Nora Carmi, medewerker van Sabeel, in hetzelfde nr. van Woord & Dienst.

Lees meer: De bezetting moet stoppen (interview met Nora Carmi)
en: Synode, blijf bij uw leest (artikel van Geert Cohen Stuart)
Ook: 'Pro-Palestijnse groepen zijn meelopers met Hitler'

Meelopers

Vanuit Nes Ammim in Israël geeft Simon Schoon zijn reactie op de nieuwe Israël-nota van de PKN. Hij is er blij mee: "De nota bevat oude en nieuwe accenten, is profetisch en pastoraal, en biedt een goede basis voor bezinning en actie."

Lees meer: Israëlnotitie goede basis voor bezinning en Moedig?

Vanuit Nes Ammim

Aan de vooravond van de synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft TNS NIPO in opdracht van United Civilians for Peace (UCP) onderzoek gedaan naar de opvattingen van rooms-katholieken en protestanten over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Volgens een meerderheid van de respondenten moet hun kerk evenzeer met Palestijnse christenen als met Israël verbonden zijn en dient een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict gebaseerd te zijn op de mensenrechten en het internationale recht. Opvallend is dat 60% van de PKN-leden vindt dat de kerk níet 'onopgeefbaar verbonden' moet zijn met Israel.

Ir. van der Graaf, van de Gereformeerde Bond, noemt de uitkomsten 'theologische onzin'. Ze zijn in ieder geval verrassend, en wat mij betreft ook bemoedigend. Want nu blijkt dat er aan de kerkelijke basis anders en genuanceerder gedacht wordt dan de kerkleiding en sommige PKN-organen steeds gedacht hebben. En ook dat de kerkleiding minder reden heeft om bevreesd te zijn - wat betreft conflicten in de gemeenten - voor wijziging van visie en beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnen.

Lees meer: Persbericht en onderzoek TNS NIPO wat betreft de PKN
Ook: Leden PKN willen ook verbondenheid met Palestijnen
en: Israël-enquête: bemoedigend of appels met peren? (reacties voor de Ikon van Van der Graaf en Veldhuis)

Theologische onzin?

Het wordt vaak ontkend, maar er bestaat wel degelijk een zogenaamde 'Israël-lobby'. Die is met name sterk in de VS, zoals wordt beschreven in het boek De Israëllobby van Mearsheimer en Walt.
Ronny NaftaniŽlOok in Nederland is er zo'n Israël-lobby en daarin speelt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (het CIDI, van directeur Ronny Naftaniël) een centrale rol. Toen Kerk in Actie eerder dit jaar de vaste samenwerking met United Civilians for Peace (UCP) verbrak, was dat voor CIDI een mooie gelegenheid UCP stevig aan te pakken. Het schreef een rapport dat eind oktober '07 werd gepubliceerd, waarin UCP beschuldigd wordt van een hetze tegen Israël.

Lees meer: Geen subsidie voor hetze tegen Israël (RD), het rapport en een persbericht van het CIDI, de reactie van UCP, en van de UCP voorzitter (Jack van Ham) in het RD.

Lobbywerk van voorbeeld CIDI of UCP is onvermijdelijk als je zo betrokken bent bij een politieke strijd. En dat de één de ander onderzoekt is prima. Het zou daarom niet verkeerd zijn als ook eens onderzoek zou worden gedaan naar de objectiviteit en achtergronden van het CIDI. Een organisatie als Een Ander Joods Geluid heeft daarover ernstige twijfels. Zie: Steun van Een Ander Joods Geluid voor UCP.

Kerk in Actie is dus geen vaste partner meer van UCP, maar zegt over UCP wel het volgende (in de nieuwe IPA-nota, p.24): "De beslissing om niet langer deel te nemen doet niets af aan de waardering voor de inzet en de integriteit van UCP, dat van belang blijft als kenniscentrum voor de realiteit in de Palestijnse gebieden." En minister Koenders is niet van plan actie te ondernemen tegen UCP.

Hetze

Rabbijn Arthur WaskowDe Sabeel Conferentie (oktober j.l.) in Boston, waar Desmond Tutu de hoofdspreker was, riep veel verzet en protest op bij Joodse instanties. Twee Joodse sprekers die ook zouden spreken, konden die druk niet weerstaan en trokken zich terug. Toen werd rabbijn Arthur Waskow uitgenodigd, en hij kwam wel. Op de website van The Shalom Centre geeft hij bij al dat tumult een indrukwekkende beschouwing.

Lees meer: Boycott or Dialogue? Speaking Out to Christian Ears when Israel is an Issue

Boycot of dialoog

Prof. Simon SchoonProf. dr. Simon Schoon is opnieuw werkzaam in Nes Ammim (Israël). Vandaaruit klaagt hij erover in het Reformatorisch Dagblad, dat de standpunten in Nederland over Israël en de Palestijnen zo gepolariseerd zijn. In dat verband noemt hij ook mijn naam. Zelf pleit hij ervoor om nu eindelijk eens èn-èn te zeggen: verbondenheid met èn Israël èn de Palestijnen. Voor die weg zou de PKN moeten kiezen, aldus Schoon, en dat zou van moed getuigen.

Lees meer: Synode PKN moet polarisatie voorbij

Polarisatie speelt bij een gevoelig thema als 'Israël en de Palestijnen' onvermijdelijk een rol. Maar dat is wat mij betreft niet de strekking van het debat. Het gaat om recht en gerechtigheid, en dat perspectief blijft bij Simon Schoon op de achtergrond. Natuurlijk moet het gaan om verbondenheid met beide volken, waarin we een toekomst van recht en vrede voor beide kanten op het oog hebben. Maar een èn-èn benadering is alleen mogelijk vanuit het bijbelse visioen van gerechtigheid en vrede, waarbij we ook geroepen zijn de waarheid te spreken over onrecht, zoals bijv. Desmond Tutu dat doet (polariseert Tutu ook?).

Dat laatste mis ik in de bijdrage van Simon Schoon. Hij benadrukt het èn-èn, maar een (moedige) analyse van de machtsverhoudingen en van de oorzaken van onrecht blijft achterwege. En dan kan èn-èn ook een motto worden waarachter we ons verschuilen. Als de synode op die manier zou gaan spreken over èn-èn, zou dat niet een teken zijn van moed, maar van gebrek daaraan.

Naïm Ateek, de oprichter van Sabeel, wordt niet moe te herhalen dat dialoog-gesprekken tussen Israëli's en Palestijnen over vrede en verzoening weinig zin hebben, als daarin de vragen van recht en gerechtigheid niet openlijk op tafel komen. Aan die waarschuwing van Ateek moet ik denken bij het pleidooi van Simon Schoon.

Moedig?

Aartsbisschop Desmond Tutu, die ook voor de PKN een lichtend voorbeeld is van wat we een 'geestelijk leider' noemen, sprak op de Noord Amerikaanse Sabeel-conferentie in Boston. Ter gelegenheid daarvan verscheen van hem een artikel in The Boston Globe, waarin Tutu ondermeer het zegt:

"Wat zie en hoor ik in het Heilige Land? [...] Ik moet de waarheid zeggen: Het doet mij herinneren aan het juk van onderdrukking dat wij ooit moesten dragen in Zuid Afrika. [...] Sommige mensen zijn woedend over vergelijkingen tussen het Israëlisch-Palestijnse conflict en wat er gebeurde in Zuid Afrika. Er zijn verschillen tussen beide situaties, maar een vergelijking hoeft niet in elk opzicht op te gaan, om duidelijk te maken wat er gebeurt. Bovendien, voor hen die de onmenselijke verschrikkingen van het tijdperk van apartheid hebben doorgemaakt, is de vergelijking niet alleen juist maar ook noodzakelijk. Het is noodzakelijk als we willen volharden in de hoop dat dingen kunnen veranderen."

 

 

 

 


Lees meer:
Realizing God's dream for the Holy Land
en Nederlandse vertaling
Tutu's toespraak op de conferentie zelf en krantenverslag
Bericht Ikon-kerknieuws
Rabbijn Evers vindt de vergelijking met Zuid Afrika vals

Desmond Tutu

In november spreekt de Protestantse synode over Israël en de Palestijnen. Uit kringen waar gevreesd wordt dat de synode haar beleid zal gaan wijzigen worden al de nodige 'schoten voor de boeg' afgevuurd. Nadat leden van Gereformeerde Bond en Confessionele Vereniging een Open Brief publiceerden, komt het Evangelisch Werkverband nu ook met een verklaring.

Lees meer: PKN moet achter Israël blijven staan.

Het is de bedoeling (zo is aangekondigd) dat het op de november-synode komt tot een open gesprek, waarin alle ruimte zal zijn voor de verschillende visies en standpunten. Nu maar hopen dat het moderamen door al die 'schoten voor de boeg' niet zo in de stress schiet, zoals bij dit onderwerp gemakkelijk gebeurt, dat er van dat open gesprek niets terecht komt.

Evangelisch
Werkverband

Van 15 tot 19 oktober was Nora Carmi, stafmedewerker van Sabeel Jeruzalem, in Nederland, waar zij deelnam aan een conferentie in Soesterberg. Verder sprak ze op een avond van Kerkinactie in Alkmaar en voerde gesprekken met kerkelijke vertegenwoordigers en natuurlijk met het bestuur van Sabeel Nederland.
Zelf leerde ik haar vorig jaar kennen op de Internationale Sabeelconferentie in Jeruzalem, en ik was blij haar nu weer te kunnen ontmoeten. Ze is een vrouw die veel respect afdwingt door haar kennis van zaken, rusige optreden en de inspirerende vastberadenheid waarmee ze in moeilijke omstandigheden opkomt voor haar volk en geloofsgenoten.

Hier enkele foto's van haar bezoek in Nederland

Nora Carmi

Op verzoek van enkele lezers die het Nederlands niet machtig zijn, is mijn lezing op de startdag van Sabeel NL vertaald in het Engels: The Protestant Church in the Netherlands Held Captive by its Own Israel Theology?

Sabeel-lezing
in het Engels

Rabbijn Tzvi MarxIn Trouw van 16 okt. reageert rabbijn Tzvi Marx kritisch op een artikel van Henk Koetsier (d.d. 13 okt.). In de slotalinea refereert hij ook waarschuwend aan een uitspraak van mij (zonder mijn naam te noemen). Omdat rabbijn Marx mij verkeerd uitlegt, plaats ik wat opmerkingen bij zijn slotalinea.

Lees meer: Tzvi Marx en Het gelaat van de ander (HV)

Tzvi Marx

In weekblad Confessioneel verscheen een kritische reactie van H.C. van der Meulen n.a.v. een artikel van Meta Floor in het zelfde blad, en ook n.a.v. mijn Sabeel-lezing. Omdat een aantal kritiekpunten op mijn Sabeel-lezing telkens terugkomt, maak ik wat kanttekeningen bij het artikel van Van der Meulen (één van de ondertekenaars van de Open Brief).

Lees meer: 'Onopgeefbaar verbonden' en 'Reactie HV'

H.C. van der Meulen

Reactie HV

In mijn Sabeel-lezing heb ik gesteld dat de 'onopgeefbare verbondenheid' van de PKN met het volk Israël een etnische basis heeft. Het is immers een verbondenheid met elke etnische Jood, gelovig of niet. Deze opvatting van de PKN gaat gepaard met de stelling, dat niet de kerk maar Israël zelf uitmaakt wie Jood is of niet.

Nu is men volgens Joodse opvatting 'Jood' als men een Joodse moeder heeft. Echter, een Jood die (ook) christen wordt, houdt - volgens officieel Joodse opvatting - op Jood te zijn en verliest ook zijn recht op terugkeer naar Israël (zie Law of Return). In dit geval wil Israël dus niet dat christenen Joodse wortels houden. De paradoxale consequentie is, dat de PKN met deze messias-belijdende Joden niet meer 'onopgeefbaar verbonden' is, omdat zij door andere Joden (incl. het Israëlisch Hooggerechtshof) niet meer als Jood erkend worden.
Een messias-belijdende Jood vertelde mij onlangs de houding van zowel kerk als Israël als zeer pijnlijk te ervaren.

Lees meer: Messiasbelijdende Joden in Israël

Messias-belijdende Joden

"De PKN blijft door Israël-theologie blind voor de rechten en noden van Palestijnen" aldus emeritus predikant Henk Koetsier uit Heemstede. Hij reageert n.a.v. mijn Sabeel-lezing en het eenzijdige PKN-materiaal voor de Israël-zondag.

Lees meer: De kerk moet 'onopgeefbare band met Israël opgeven

Israël-zondag

Toine van TeeffelenIn het debat over het Israëlisch-Palestijnse conflict klinkt vaak de beschuldiging dat het Palestijnse onderwijs een voedingsbodem van antisemitisme is. Toine van Teeffelen, een Nederlander die werkt in Bethlehem, getrouwd is met een Palestijnse vrouw (Mary) en van wie dochter Jara naar een Palestijnse school gaat, laat in zijn nieuwe column een ander beeld zien.
Lees meer: Het Palestijnse leerplan en Israël

Hier nog wat aanvullende informatie over het Palestijnse leerplan.

Palestijnse leerplan

LulavDr. G.H. Cohen Stuart noemt het 'absurd' om Israël een apartheidsstaat te noemen, waarbij hij verwijst naar het bonte gezelschap dat de gemeentelijke Loofhut in Jeruzalem bezocht.
Lees meer: Wie loofhut veracht, verwerpt de zegen

Het is de vraag of met alleen dit argument de gefundeerde verwijten van Desmond Tutu en Susan Nathan (zie onder) weerlegd zijn.
(Dr. Cohen Stuart was van 1982-1994 theologisch adviseur in Jeruzalem voor de Nederlandse Hervormde Kerk)

Absurd?

Onlangs verscheen op de website van de Wereldomroep een in het arabisch geschreven interview met mij. Na verschijning maakte een Palestijnse vrouw voor mij een engelse vertaling: Dispute in the Protestant Church

Wereldomroep

Uit de reacties van Van de Graaf en Abma op mijn Sabeel-lezing en RD-artikel blijkt opnieuw dat veel draait om een goede bijbelse fundering. Vaak blijft die achterwege, ook in officiële documenten van de kerk, omdat men op voorhand denkt dat we daar toch niet uitkomen, met name als het gaat om Romeinen 9-11 van Paulus.
Maar vorig jaar verscheen daarover een goed boek, van dr. Bernhard Reitsma, afkomstig uit de richting van de Gereformeerde Bond, en voormalig docent in Beiroet: Wie is onze God? Arabische christenen, Israël en de aard van God (Boekencentrum 2006). Vanuit zijn zorg voor de moeilijke positie van de christenen in het Midden Oosten, geeft hij in zijn boek een uitgebreide uitleg van o.a. Rom. 9-11. Ik deel niet al zijn opvattingen, maar wel toont hij overtuigend aan dat er veel vraagtekens zijn te plaatsen bij de eenzijdige 'onopgeefbare verbondenheid' van de PKN met Israël, en de manier waarop die vanuit de bijbel verdedigd wordt.
In het juni-nummer van Theologia Refomata wordt Reitsma's visie kritisch afgewezen door o.a. dezelfde auteurs als van de Open Brief n.a.v. mijn Sabeel-lezing. Reitsma merkt in zijn verweer terecht op, dat zijn critici nauwelijks ingaan op zijn exegetische onderbouwing.
Ik kom ik steeds meer tot de overtuiging, dat we in de komende discussies over onze Israël-theologie ons moeten concentreren op twee punten: echt eens luisteren naar wat de Palestijnen (in de eerste plaats de Palestijnse christenen) ons nu zèlf vertellen, en opnieuw grondig de bijbel lezen en uitleggen.

Exegese

Door de Open Brief aan mijn adres, en de daarop volgende reacties, van Ir. van de Graaf en ds. Abma (zie hieronder), hebt u misschien een negatief beeld gekregen van de organisatie Sabeel. Dat zou jammer zijn.
Namens Kerkinactie is Meta Floor werkzaam bij Sabeel in Jeruzalem, en in het september-nummer van Confessioneel vindt u van haar een persoonlijk relaas. Daaruit blijkt wel dat de medewerkers van Sabeel al onze steun verdienen.

Lees meer: Jezus huilde om Jeruzalem

Meta Floor

Op mijn artikel in het RD verscheen een felle reactie van ds. G. Hette Abma (Gouda), die mijn vergelijking met de apartheid in Zuid Afrika typeert als 'leugenachtig'. Een zelfde typering slaat daarmee terug op bisschop Desmond Tutu, beschermheer van Sabeel, die deze vergelijking eerder al maakte. Zie bijv. dit artikel: Apartheid in the Holy Land.
Ik zal me niet achter Tutu verschuilen, maar hoop wel dat hij nog enig gezag geniet, ook t.a.v. dit onderwerp.

Verder kan ik verwijzen naar het bekende boek De andere kant van Israël, van de Joodse schrijfster Susan Nathan, die met pijn in haar hart moet ontdekken dat haar eigen land Israël een apartheidsstaat is.

Apartheid

Onlangs las ik bij Miskotte een passage die goed onder woorden brengt wat er gebeurt als 'liefde voor Israël', of een Israël-theologie, teveel een etnisch karakter krijgt. Hij schrijft in dat verband over het gevaar van een nieuw soort paganisme (heidendom).

Lees meer: Miskotte over 'Israël-liefde', in zijn geschrift De kern van de zaak

Miskotte
over
Israël-liefde

Zaterdag 22 september verscheen in het Reformatorisch Dagblad mijn reactie op de Open Brief van Ir. van de Graaf c.s. Lees meer: Israël buiten verbond gewoon volk
Een kranteartikel mag altijd maar beperkt van omvang zijn, en dus heb ik keuzes moeten maken. Zo kon ik niet ingaan op de vraag welke geweld van Israëlische en Palestijnse kant op basis van internationaal recht nu wel of niet gerechtvaardigd is (hoe erg het altijd ook is). En naar ik hoop nemen lezers van de Open brief ook kennis van mijn gehele lezing voor Sabeel NL.

Mijn antwoord in het RD op de Open Brief brengt de briefschrijvers tot de volgende reactie, ook in het RD (26 sept.): Israël tegelijk natie en religie
Ik voel me niet bijster goed begrepen door Ir. van de Graaf, maar dat laat ik nu maar zo. T.z.t. zal ik wat uitgebreider schrijven over 'verkiezing', 'verbond', enz.

Mijn antwoord
op de
Open brief

Onderstaande Israël-discussie heeft ook de aandacht getrokken in Israël. Een journalist van de Israëlische krant Ha'aretz schreef er een artkel over: Dutch church to reexamine policy of solidarity with Israel.

In het Friesch Dagblad staat een interview met Marieke den Hartog, projectmedewerker 'Kerk en Israël' van de PKN: 'Gesprek nodig om uit de kramp te komen'

Artikel in Ha'aretz

 

Mijn hieronder genoemde lezing op de startdag van Sabeel Nederland is een goede impuls gebleken voor de discussie over de Israël-theologie van de PKN. Zo heb ik een open brief ontvangen, opgesteld door bekende kerkleden uit de richting van de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging, die daarin scherpe kritiek uiten op mijn lezing. Deze open brief zal verschijnen in De Waarheidsvriend en Confessioneel, en vormt samen met mijn lezing een pittige opmaat voor de discussie op de komende november-synode, waar een nieuwe Israël-nota besproken zal worden.

De Open brief
Mijn lezing voor Sabeel NL
Mijn eerste reactie op de Open Brief
Lees meer: PKN-gesprek Israël in november; discussie laait op
Nieuwsbrief van Meta Floor, voor Kerkinactie werkzaam bij Sabeel Jeruzalem

Hajo Meyer van Een Ander Joods Geluid over
'onopgeefbare verbondenheid'

Hier: Palestijnse christenen, bijv. Claire

Een Open Brief van Gereformeerde Bond en Confessionele Vereniging

Adjunct-directeur ds. Overeem plant een olijfboomZaterdag 25 augustus was de gedenkwaardige startdag van Vrienden van Sabeel NL in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (Utrecht). Zelf verzorgde ik één van de lezingen, getiteld: PKN gegijzeld door haar Israël-theologie?

 

Hier de foto's en de lezing (hier: Engelse vertaling)

Startdag Sabeel NL
en mijn lezing

Het Friesch Dagblad vroeg mij een artikel te schrijven over de PKN en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zie hier het resultaat in de krant van 23 juni 2007: PKN moet 'Israël en de Palestijnen' bespreekbaar maken.

In dezelfde krant een verslag over het bezoek van PKN-scriba ds. Plaisier en een delegatie van de dienstenorganisatie aan een conferentie van de Wereldraad van Kerken over 40 jaar bezetting van de Palestijnse gebieden: Forum voor vrede Midden-Oosten.

Zie ook: The Amman Call

Een artikel in
Friesch Dagblad

Meta Floor, nu nog medewerkster bij het PDC Gelderland, wordt binnenkort door de Kerk in Actie uitgezonden naar Sabeel, een oecumenische organisatie in Palestina. In het blad Confessioneel vertelt ze over haar eerste kennismaking met Palestijnse christenen. Zij schrijft: "De christenen die ik deze week heb gesproken begrijpen niet waarom er in het christelijke westen zo veel loyaliteit is naar Israël toe, terwijl de Palestijnse christenen worden vergeten." Lees meer: Palestijnse christenen - de vergeten gelovigen.

Hopelijk weet Meta Floor een brug te slaan tussen het angstvallige Israël-beleid van onze PKN en het veel duidelijker profiel van Sabeel. Zo is Sabeel een groot voorstander van selectieve boycot-acties, terwijl Kerk in Actie daar onlangs onder druk van het moderamen van de synode nog van af moest zien. - Maar deze stationering van een eigen medewerker van Kerk in Actie is wel een veelbelovende stap.

Meta Floor namens Kerkinactie naar Sabeel Jeruzalem

Op 27 en 28 januari presenteerde de Israëlische historicus Ilan Pappe in Amsterdam zijn nieuwe boek The Ethnic Cleansing of Palestine. Pappe hoort bij een nieuwe stroming van Israëlische historici die aantonen, dat de geschiedenis van het moderne Israël minder mooi en heroïsch is als velen graag denken. Onder veel Ilan PappéIsraëlische natuurparken ligt het drama van honderden ontvolkte en verwoeste Palestijnse dorpen. En uit talrijke documenten blijkt dat de Israëlische leiders er van meet af aan op uit waren de Palestijnse bevolking te verdrijven.

Zie: Foto's van de bijeenkomst
Lees: Etnische zuivering die nooit is gestopt en: Onder het woestijnzand, ook over de Palestijnse historicus Rashid Khalidi die in zijn boek The Iron Cage stelt, dat de Palestijnse elite het in die jaren ernstig heeft laten afweten.

Ilan Pappé
in Amsterdam
met zijn
nieuwe boek

Kerkinactie maakte kort voor Kerst 2006 bekend niet meer mee te doen met United Civilians for Peace (UCP), een prima organisatie die waarnemers stuurt naar Israël en de Palestijnse gebieden. In UCP participeren gerespecteerde organisaties als o.a. ICCO en Pax Christi, maar Kerkinactie nu dus niet meer. In Trouw laat Anton Westerlaken weten wat hij hiervan vindt:

Anton Westerlaken"Juist in de kerstperiode, als onder meer in Bethlehem blijkt hoe vernietigend de bouw van de muur is, als Palestijnen elkaar op leven en dood bevechten, en als zelfs de Israëlische legerleiding zijn falend beleid erkent, besluit Kerkinactie UCP in de steek te laten. Waarom gaat PKN niet uit van de kernboodschap van het christelijk geloof, door geweld principieel te veroordelen, apartheidsbeleid tot in de kern te bevechten, en verbondenheid met geloofsgenoten tot het bittere eind vol te houden?"
Lees meer: Waarnemers in Israël cruciaal

Lees ook: Het huis van Claire en Bij de Palestijnen

Hier het laatste weblog-verhaal van Toine van Teeffelen, UCPer (en meer), die woont in Bethlehem.

Aton Westerlaken over UCP

Conny Mus in Bethlehem
Video NCRV 26 dec. 2006

Hoezo, kerst in Bethlehem?
Interview bij de IKON

Broechien
Het gaat maar door

Bethlehem
en
Westbank